Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Venusta´s s r.o. so sídlom Jablonové 233, Jablonové, IČO: 36 777 111, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45941/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

V našej spoločností pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: venustas@venustas.sk
Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba, Venusta´s s r.o., Jablonové 233, Jablonové 900 54, IČO: 36 777 111

Na základe dohody Spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 28 GDPR je možné využiť vyššie uvedené kontaktné údaje ako jednotné kontaktné miesto pre všetky žiadosti dotknutých osôb. Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ.

Typicky spracúvame osobné údaje najmä pri uchovávaní dát klientov využívajúcich naše služby, pričom bez toho, aby si klient objednal špecifické doplnkové služby k takýmto dátam obsahujúcim osobné údaje nijako nepristupujeme, neoboznamujeme sa s ich obsahom a ani ich nevyužívame na žiadne vlastné účely spracúvania osobných údajov.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na naše vlastné účely, čo zabezpečujeme ako prevádzkovateľ, ide najmä o našich zamestnancov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.